Algemene voorwaarden

1. Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden

De webshop www.rosephine.be is een initiatief van: Rosephine

Meienbroek 40

9920 Lievegem

België

BTW BE: 0675.803.750

E-mail: [email protected]

Telefoon: 0472/ 40 31 32

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

Klant‘: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Rosephine in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Professionele Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Producten’: Alle goederen die het voorwerp van een Overeenkomst vormen.

Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van de Producten over te dragen aan de Klant (verkoopovereenkomst). Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen Rosephine en de Klant. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website. Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Klant en Rosephine die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Rosephine behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.

2. Hoe komt de Overeenkomst tot stand?

Rosephine besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Producten, en dit inclusief de beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van Rosephine ten aanzien van de Klant.

Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te verklaren op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan de bestelling gecommuniceerd worden.

Indien de Klant een product wil aanschaffen uit het aanbod van Rosephine moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online bestelmethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Klant. Rosephine zal na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Klant opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de Overeenkomst.

Rosephine kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Rosephine de Klant hierover inlichten en eventueel een vervangend Product voorstellen. Indien Rosephine het productorder weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een Overeenkomst. De Klant heeft in dergelijk geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Iedere klant verbindt er zich toe de Producten op onze webshop niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Rosephine kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen.

Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. Onze prijzen

Alle prijzen ten aanzien van Consumenten zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw en andere taksen.

De kosten van levering en andere bijkomende kosten (bijv. voor een kaartje met boodschap) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven.

De Klant is de prijs verschuldigd die Rosephine in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Rosephine worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Rosephine heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de Klant worden aangerekend.

4. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Klant wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

  • Bancontact
  • Creditcard
  • Paypal

Rosephine kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website. Rosephine neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van jouw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

Het beveiligde systeem van Mollie staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien.

Rosephine stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. Rosephine behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. Hoe wordt mijn product geleverd? Hoe kan ik mijn product afhalen?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Bloemcreaties die voor midderdag besteld worden, kunnen de volgende dag vanaf 14u afgehaald worden in het atelier of kunnen op dinsdag en donderdag geleverd worden. Er is ook mogelijkheid om een andere leveringsdatum te kiezen. Data kunnen gekozen worden aan de hand van een kalender.

Een cadeaubon die met de post wordt verzonden, wordt verstuurd rekening houdend met de leveringsdatum. De effectieve leveringsdag kan mogelijks afwijken, afhankelijk van de dienstregeling bij de post.

Een workshop valt buiten levering of afhaling.

Wanneer Rosephine er niet in slaagt om de Producten op het met de Consument overeengekomen tijdstip te leveren, dient de Klant Rosephine te verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer Rosephine niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal Rosephine spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Wanneer een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Product weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint dan ook te lopen vanaf de Producten weer in voorraad zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Bij bestelling kan de klant specificaties omtrent de levering achterlaten (vb. levering in het tuinhuis). Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.

Rosephine draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt.

Naast de levering aan huis is het ook mogelijk om de Producten af te halen in de op onze website genoemde afhaalpunt. Om de kwaliteit van de Producten te kunnen garanderen is het de verantwoordelijkheid van de Klant om deze op het afgesproken tijdstip af te halen.

6. Glamping

6.1 Inhoud overeenkomst.

Rosephine stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de klant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen voor een overeengekomen periode en overeengekomen prijs.

Rosephine is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de klant te verstrekken. Rosephine maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de klant bekend.

Indien informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

De klant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat medereizigers  die bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

6.2 Duur en afloop van de overeenkomst.

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

6.3 Prijs en prijswijziging.

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door Rosephine zijn vastgesteld.

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring, aan de zijde van Rosephine, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van kosten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf van de klant betrekking hebben, kunnen deze aan de klant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

6.4 Betalingsvoorwaarden

De klant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtingneming van de afgesproken termijnen. Indien de klant, ondanks voorafgaande schriftelijke (via mail) aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van 2 weken niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Rosephine het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Rosephine op de volledige betaling van de overeengekomen prijs.
Indien Rosephine op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de klant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van Rosephine op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
De door Rosephine in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling komen ten laste van de klant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

6.5 Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering betaalt de klant een vergoeding aan Rosephine. Deze bedraagt:

-bij annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs

-bij annulering binnen 2 tot 3 maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs

-bij annulering binnen 2 tot 1 maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs

-bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs

-bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs

6.6 Gebruik door derden.

Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien Rosephine daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

6.7 Voortijdig vertrek van de klant.

De klant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

6.7 Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad.
Rosephine kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

Indien de klant of een medereiziger van de klant de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge dan wel schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Rosephine niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

Indien de klant, ondanks voorafgaande mondelinge dan wel schriftelijke waarschuwing, overlast aan Rosephine bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;

Indien de klant, ondanks voorafgaande mondelinge dan wel schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

Na opzegging dient de klant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste te verlaten, doch uiterlijk binnen 2 uur. De klant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

6.8 Aansprakelijkheid

Rosephine is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan Rosephine is toe te rekenen.

Rosephine is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

Rosephine is niet aansprakelijk voor storingen in nutsvoorzieningen. Wel zal Rosephine er al het mogelijke aan doen om storingen te voorkomen.

7. Gebreken en klachtindiening

6.1 Wettelijke garantie

De Klant geniet geen wettelijke garantie op verbruiksgoederen. Bijgevolg kan de Klant geen herstel eisen indien een geleverde bloemencreatie niet aan de verwachtingen voldoet. Uiteraard hoort Rosephine graag jouw feedback indien het Product zichtbaar niet in goede staat geleverd is (denk aan: verwelkte bloemen, geknakte stelen, etc.). Rosephine vraagt de Klant om dergelijke gebreken onmiddellijk te melden. Rosephine is steeds bereid om in onderling overleg met de Klant tot een oplossing te komen.

6.2 Klachtindiening

Zodra de Klant de Producten ontvangt of ophaalt, is deze verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een Product door een zichtbaar gebrek is aangetast (bijv. ten gevolge van het transport), kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan Rosephine, bij voorkeur bij ontvangst en ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen na levering of ophaling.

8. Herroepingsrecht

7.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

Overeenkomstig artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht heeft de Consument geen herroepingsrecht wanneer deze online overgaat tot de aankoop van “goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid”. Bijgevolg kan de Consument die op de webshop van Rosephine bloemen (onder welke vorm dan ook) bestelt, zijn aankoop niet annuleren.

Voor wat betreft de andere Producten die Rosephine aanbiedt die niet bederven (vb. workshop) , beschikt de Consument wel over een herroepingsrecht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van (fysieke) ontvangst van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Rosephine hoort uiteraard wel graag jouw feedback zodat onze dienstverlening kan verbeteren of aangepast worden.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Rosephine de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. Rosephine betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Rosephine meedelen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

  • Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
  • Naam en adres van de Consument;
  • Handtekening van de Consument.

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende Producten terugsturen naar Rosephine, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving aan Rosephine dat hij zich beroept op zijn herroepingsrecht.

In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Rosephine het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de Producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Rosephine is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen ten aanzien van de Consument. Dit evenwel pas nadat Rosephine zelf het initiële aankoopbedrag in zijn totaliteit aan de Consument heeft terugbetaald.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de Producten teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Rosephine verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

9. Overmacht

Indien Rosephine door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Rosephine niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Rosephine is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

10. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van facturen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden.

Rosephine garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de Wet van 12 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet) en anderzijds de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring, die raadpleegbaar is op onze website.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Verkoopsvoorwaarden zal Rosephine alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI).

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Rosephine, of Overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement.

Als Consument heeft u ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting.